Učlanite se!

Ako želite da postanete članica Ženskog arhitektonskog društva potrebno je da popunite formular ispod, ili da nam pošaljete mejl sa vašim podacima na adresu udruzenjezad@gmail.com . Obavezno u svojoj pristupnici uključite i kratku biografiju. Prema statutu Udruženja, članica može biti žena koje je po struci i profesiji arhitekta i koja prihvata ciljeve Udruženja i Status i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Odlukom Upravnog odbora Udruženja godišnja članarina za 2019. godinu iznosi 2000 dinara (20 evra za članice iz inostranstva) i uplaćaju se prema uputstvu za uplatu koje ćemo vam poslati nakon dostavljene dokumentacije za pristup.

Članica Udruženja ima pravo da:

  1. ravnopravno sa drugim članovicama učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
  3. bira i bude birana u organe Udruženja;
  4. bude blagovremeno i potpuno informisana o radu i aktivnostima Udruženja;

Članica je dužna da:

  1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
  3. plaća članarinu;
  4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Pristupnica za prijem u članstvo udruženja „Žensko arhitektonsko društvo“ 

Ovim izjavljujem da pristupam članstvu Udruženja „Žensko arhitektonsko društvo“ iz Beograda, ulica Šumatovačka br. 110a, matični broj 28208537, PIB 109645993.

Upoznata sam i u celosti prihvatam sve odredbe osnivačkog akta koji je donet dana 27.07.2016. god, koje je upisano u Registar udruženja kod Agencije za privredne registre Rešenjem br. BU 7292/2016 od dana 05.08.2016.god. Popunjavanjem ove pristupnice prihvatam aktivno učešće u radu udruženja.