Gradove građankama!

Podelite članak

Žensko arhitektonsko društvo ŽAD s ponosom najavljuje saradnju sa Agencijom za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women Srbija, na projektu Gradove građankama – Rodno-odgovorno urbano planiranje.

Cilj projekta je analiza domaće prakse urbanog planiranja iz rodne perspektive, na osnovu koje će biti izrađen vodič za planere i građane za ko-kreaciju rodno-senzitivnih gradova i javnih prostora dostupnih svima.

Uloga urbanog planiranja je zaštita javnog interesa i obezbeđivanje fer i ravnopravnog pristupa javnim gradskim površinama. Iako se percipira kao rodno-neutralna disciplina, kroz istoriju vidimo da su gradski prostori i sistemi prilagođeni muškim potrebama, navikama, pa i anatomiji. Iako u mnogim sredinama broj žena i višestruko prevazilazi broj muških stanovnika, fizički, ali i socijalno, gradovi su koncipirani tako da odgovaraju muškom iskustvu.

Da bi se postigla suštinska prostorna, ekonomska, kulturna i ekološka ravnopravnost u gradovima, urbano planiranje mora da uvrsti i alate za analizu i procenu specifično ženskih perspektiva, kao i potrebe i iskustva svih grupa koje rade, žive i koriste javne prostore u urbanim sredinama. Iako urbano planiranje u Srbiji ima dugu tradiciju, poslednjih decenija ova disciplina je zbog nedostatka resursa, znanja i političkih uticaja izgubila moć da štiti javni interes. To je smanjilo kapacitete planera i pojačalo ulogu drugih učesnika u ovim procesima: gradskih vlasti, investitora, nevladinih organizacija ali i javnosti.

Zagovarajući participaciju građana u svim fazama urbanog planiranja, ŽAD kao jednu od prvih aktivnosti projekta, sprovodi anketu koja treba da ispita stavove građanki i građana Srbije o doživljaju i načinima korišćenja javnih gradskih prostora, ali i da podigne svest najšire javnosti o gorućoj potrebi za promenom. Zbog novonastale epidemiološke situacije anketa će se sprovoditi onlajn.

Naredni korak istraživanja odigraće se 8. oktobra na Mikser Festivalu 2020 gde će se u okviru Mikser razgovora na jednom mestu naći stručnjakinje i stručnjaci iz različitih disciplina blisko vezanih za temu, kako bi se preispitali i predstavili interesi i mogućnosti građanki i građana, struke i upravljačkih struktura.

Informacije koje budu prikupljene ŽAD će upotrebiti za kreiranje svojevrsnog vodiča koji će predstavljati izazove i potrebe svih društvenih grupa jedne urbane sredine, sa posebnim akcentom na potrebe žena i senzitivnih grupacija. Priručnik će sadržati alate i preporuke namenjene ne samo ekspertima, već svim korisnicima gradske infrastrukture. ŽAD će takođe održavati edukativne radionice za planere i arhitekte kako bi se stečena znanja i preporuke što lakše i u što kraćem roku implementirale u podrazumevanu praksu u planiranju javnih gradskih prostora.

Priručnik će biti komplementaran sa UN ciljevima održivosti, kao i smernicama za rodnu ravnopravnost u urbanom razvoju. Finalna verzija dokumenta biće pripremljena i predstavljena javnosti krajem 2020. god, na godšnjoj manifestaciji dodele nagrada udruženja ŽAD istaknutim predstavnicama struke koje se zalažu za unapređenje arhitektonske i urbanističke struke u Srbiji.

Popunjavanjem ankete možete postati važan deo ovog projekta i dati svoj doprinos budućim gradovima koji će biti po meri svih.

Najnovije objave

Leave a Reply